Pravidlá súťaží Lucaffé Slovensko na facebooku

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Veľká súťaž o Kávovary LaPiccola SMART."

Štatút súťaže „Veľká súťaž o Kávovary LaPiccola SMART“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)
Obchodné meno: WDK group, s.r.o.
Adresa: Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava
IČO: 47524669
DIČ:
2023944131
IČ DPH: SK
2023944131
II. Čas konania Súťaže
Termín Súťaže je stanovený od septembra 2019 do decembra 2019. Žrebovanie výhercu sa uskutoční každý mesiac, žrebuje sa vždy len jeden výherca zo všetkých zúčastnených.
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár podľa pravidiel príspevku na facebookovej stránke Lucaffe Slovensko: https://www.facebook.com/lucaffeSlovensko/ v čase konania súťaže. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Zapojením sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

IV. Pravidlá Súťaže
Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.
V. Výhra v Súťaži
Výherca v súťaži získa kávovar LaPiccola SMART od Lucaffé. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

(Výhra z reklamnej spotrebiteľskej súťaže alebo žrebovania prevyšujúca výšku 350,- EUR podlieha zdaneniu).

 VI. Oznámenie o výhre
Meno jedného výhercu zverejní organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili súťažiaci do súťaže. Taktiež bude výhercu kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín.
VII. Odovzdanie výhry
1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry.
Každý účastník svojou účasťou v hre t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.
VIII. Strata nároku na výhru
V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.


V Bratislave, dňa 10.9.2019