Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Dodávateľ:

WDK Group s.r.o.
IČO: 47524669
Sídlo spoločnosti: Kováčska 6,  831 04 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:  94438/B

Zoznam okruhov:

•    Rozsah pôsobnosti
•    Zmluvní partneri
•    Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy
•    Právo na odstúpenie od zmluvy
•    Ceny a prepravné náklady
•    Dodacie podmienky
•    Platobné podmienky
•    Výhrada vlastníckeho práva
•    Poškodenie spôsobené prepravou
•    Záruka a garancia
•    Ďalšie informácie


Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky) WDK Group s.r.o. spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP). Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho  povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.


Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou WDK Group s.r.o.  V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete v pracovných dňoch obrátiť na náš zákaznícky servis. Kontakty : obchod@kavalucaffe.sk, mobil :  0917 472 803


Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy


Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.


Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.


Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ

Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.


Odstúpenie od zmluvy - Firma


S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne. Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.)  V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.


Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-Mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:

Adresa: Lucaffe , WDK group s.r.o.
Bratislavská 81, 902 05  Pezinok (areál JŠ Servis

E-Mail : obchod@kavalucaffe.sk


Vyplnenú žiadosť prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať!

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.
Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet.
Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára  späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). 


Darčeky a bonusy


Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus,pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka
účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Tovar prosím pošlite alebo doručte na túto adresu: (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať.)

Adresa: Lucaffe , WDK group s.r.o.
Bratislavská 81, 902 05  Pezinok (areál JŠ Servis

E-Mail : obchod@kavalucaffe.skAk odstupujete od zmluvy, tovar je možné vrátiť iba na uvedenú adresu.Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania. Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením. Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy predávajúceho Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.


Dodacie podmienky


Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom a to len na území Slovenskej republiky. Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu. Po odoslaní zásielky vám e-mailom zašleme sledovaciu linku, na ktorej si môžete kedykoľvek overiť aktuálny stav a priebeh doručovania. Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie a doručenie v rámci 2 pracovných dní. Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.

Ceny a prepravné podmienky


Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Pokiaľ celková hodnota objednávky nepresiahne 30 EUR, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku na územie Slovenska paušálny poplatok 4 EUR za každú objednávku.  V prípade oznámenej akcie je poplatok vrátane dobierky zdarma.Pokiaľ cena objednávky presiahne hranicu 30 EUR, neúčtujeme si žiadne dodatočné prepravné poplatky. Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete aj na stránkach venovaných jednotlivým produktom, v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.


Preprava zásielok

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom a to len na území Slovenskej republiky.  Dodávky realizujeme prostredníctvom nášho zmluvného partnera UPS (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi).


Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO.
 

Dobierka


Platba v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.


CardPay


Populárny platobný systém Tatrabanky. Platba online kartou , Credit Pay. Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, Mastercard, Maestro, alebo Diners Club International. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

Bankový prevod


Po odoslaní objednávky vám systém automaticky poskytne všetky platobné údaje. Zároveň obdržíte E-mail so Zálohovou faktúrou. Po prihlásení do vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme.

Platba v odbernom mieste

Ak si  objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar môžete ihneď po dokončení objednávky alebo až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti, alebo kartou.


Výhrada vlastníckeho práva


Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti WDK Group s.r.o.

Poškodenie spôsobené prepravou


Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal.  Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení,  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese:

obchod@kavalucaffe.sk

Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia.  Ak je ďalší bezvadný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zaistíme bezodkladnú výmenu a prepravu. Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus.
Náklady na obojstrannú dopravu hradí WDK Group s.r.o. Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy
najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.


Záruka


WDK Group poskytuje záruku 24 mesiacov  na nepotravinový tovar ( Kávovary a príslušenstvo )

Záručný list


Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.
Zánik záruky
•    mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
•    používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
•    neodborné zaobchádzanie
•    zanedbanie starostlivosti o tovar
Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Orgán dozoru


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi